ZNACZENIE KIEROWANIA

Posługuję się tu terminem „kierowanie”, bo dość powszechnie stoso­wany termin „kierownictwo” jest dwuznaczny. W mowie potocznej ozna­cza on bądź to czynność kierowania (taką rolę gra on np. w nazwie zna­nego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa), bądź też rzecz — grupę ludzi kierujących czymś (jak w wyrażeniu: „kierownictwo partii i rządu powzięło decyzję!”). Dążąc do unikania w miarę możności takich dwuznaczności zaproponowałem [Zieleniewski 1967a, s. 380] stosowa­nie tego terminu wyłącznie w znaczeniu rzeczowym i posługiwanie się w znaczeniu czynnościowym wyrazem „kierowanie”: tak też słów tych używam w niniejszej książce. Podobnie termin „zarząd” będzie dla nas oznaczał grupę ludzi zarządzających („zarządców”, której w instytucjach socjalistycznych nie należy identyfikować z pejoratywnie pojmowanymi „menedżerami”), a ich typową funkcję nazwiemy „zarządzaniem” (5.1.5.). Możemy więc stwierdzić, że:Przez kierowanie w znaczeniu ogólnym rozumiemy jw. dzia­łanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania innych rze­czy, zgodnego z celem tego, kto nimi kieruje. Przez kierowanie w węższym znaczeniu, ściślej „kierowanie ludźmi”, rozumiemy zaś (w organizacji formalnej) działanie zmie­rzające do spowodowania działania innych łudzi zgodnego z ce­lem tego, kto nimi kieruje. W organizacji nieformalnej ten sam rodzaj działania nazywamy przewodzeniem lub przywództwem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)