WŚRÓD WIELU WYPOWIEDZI

Spośród wypowiedzi wielu innych polskich socjologów na ten temat warto zwrócić uwagę m. in. na publikację A. Sarapaty i K. Doktora [Sarapata… 1962, szczególnie s. 91 i nast.]. W podobny sposób pojmuje biurokrację J. Kurnal [1969]. Wśród prawników i ekonomistów bardziej rozpowszechnione jest pe­joratywne pojmowanie biurokracji zbliżone do znaczenia nadawanego te­mu wyrazowi w języku potocznym. Można przypuszczać, że ten sposób rozumienia dzięki przełożeniu na język polski pracy M. Croziera [1967] bę­dzie się u nas coraz bardziej rozpowszechniał wypierając także z litera­tury socjologicznej znaczenie nadane mu przez Webera. Crozier bowiem — sam będąc socjologiem — spośród kilku rozróżnianych przez siebie zna­czeń tego terminu wybiera znaczenie odpowiadające „pospolitemu i po­pularnemu”, w którym biurokracja „określa powolność, ociężałość, ruty- niarstwo, skomplikowaną procedurę, niedostosowanie organizacji biurokra­tycznych do potrzeb, które powinny zaspokajać, oraz frustrację, jakiej z tego powodu doznają członkowie organizacji” [tamże, s. 16—17].

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)