NIEWIELKIE ZMIANY

Drudzy — to znaczy teoretycy organizacji — rozróżniają dzia­łania formalne od nieformalnych zawyczaj na tej zasadzie, czy wzór danego działania jest w ten lub inny sposób utrwalony.W związku z tym M. Bielski poddał w swym referacie pod dyskusję propozycję, by wyróżniać trzy typy organizacji nieformalnej (w znacze­niu atrybutowym), przy czym, jeśli dobrze zrozumiałem intencje referen­ta, które się ostatecznie skrystalizowały w toku dyskusji, chodziło mu organizację nieformalną w sensie stosowanym w teorii organizacji i to w zakresie wąskim: w znaczeniu atrybutowym i w ujęciu dynamicznym, a więc o struktury działań nie oparte na wzorach pisanych ani rysowa­nych.Oto z niewielkimi zmianami stylistycznymi propozycja M. Bielskiego [1969], w której zastosował on genetyczne kryterium rozróżnienia typów organizacji nieformalnej: organizacja nieformalna powstająca wskutek:niezgodności celów indywidualnych z celami instytucji sformalizo­wanej — „organizacja pozaformalna”umyślnego pozostawienia członkom zespołu pewnego „marginesu swobody działania” — „organizacja niesformalizowana” błędów w procesie formalizacji (przerosty biurokratyzmu, obcho­dzenie przepisów, osiąganie celów formalnych w sposób niezgodny z in­strukcjami) — organizacja w ściślejszym znaczeniu „nieformalna”, czyli „stosunki organizacyjne odchylające się od organizacji formalnej”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)