DOWOLNOŚĆ ZACHOWANIA

Jeżeli w języku, któ­rym się posługujemy, działanie ma oznaczać zachowanie się do­wolne: a „dowolność” — poczucie swobody wyboru (3.1.1.), to formalizację działania trzeba określić jako „przez podmiot dzia­łający dowolnie zaakceptowane ograniczenie liczby wariantów ro­dziny działań” (3.1.3.). W ogóle zaś J. Kurnal koncentruje swoje rozważania raczej na rozróżnieniu „działań formalnych i nieformalnych” niż na rozróżnieniu statycznie pojmowanej struktury organizacyjnej formalnej i nieformalnej. Mówiąc inaczej rozpatruje on tę proble­matykę przede wszystkim ze względu na dynamicznie ujętą struk­turę organizacyjną. W ujęciu tym „działania odpowiadające utrwa­lonym w przepisach wzorcom pozytywnym są działaniami for­malnymi, zaś działania im nie odpowiadające (albo w nich nie przewidziane, albo z nimi sprzeczne) są działaniami nieformalny­mi” [Kurnal 1969].

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)