Kategoria: Techniki i style zarządzania

PODOBNA KONCEPCJA

Za koncepcję nieco podobną do omówionej tu charakterystyki funkcji podstawowych można by uważać wysuwane od niedawna na Zachodzie określenie „linii frontowej” (por. wspomnianą w „Biuletynie Informacyj­nym CUJM” nr 12/1967 s. 45, książkę J. Blacka i G.B. Forda Front-Line Management oraz

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jest obowiązkiem każdego człowieka zachowywać się zgodnie z normami etycznymi przyjętymi w jego środowisku, choćby żad­nym wyraźnym oświadczeniem wcale nie przyjął na siebie tego obowiązku. Powinien więc na przykład udzielać w miarę swych możliwości pomocy tym, którzy jej potrzebują, mówić

OBOWIĄZEK CZŁONKA ZESPOŁU

Niekiedy przyjmujemy na siebie obowiązek doprowadzenia oznaczonych rzeczy w odpowiednim czasie do określonego stanu przez samo przyjęcie stanowiska w jakimś ze­spole. Tak dróżnik kolejowy przyjmuje na siebie obowiązek na czas podnosić albo opuszczać zapory drogowe, stosownie do zmie­niających się rozkładów

KAŻDY CZŁOWIEK

Każdy człowiek ma szereg różnych obowiązków wynikających z „ról” przypadających mu w różnych instytucjach, których jest członkiem. W przypadku merytorycznego konfliktu obowiązków wynikających z róż­nych ról odgrywanych przez danego człowieka (np. roli „ojca rodziny” i „pracownika”), a nawet w razie,

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE

Pierwsze z nich bywają mniej lub bardziej szczegółowo okre­ślone w „księgach służb” (4.3.5.) (i właśnie głównie po to te księgi są potrzebne), a uszczegółowienie i skonkretyzowanie tych obo­wiązków należy do kierowników odpowiednich jednostek organi­zacyjnych. Drugie są niekiedy, a w zasadzie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE

Aby jednak powstała odpowiedzialność za wykonanie obowiązku, konieczne jest spełnienie przynajmniej dwu warunków: obowiązki te muszą być obowiązanemu rzeczywiście (choć nie koniecznie w sposób w pełni świadomy!) znane i musi on mieć „zewnętrzną” (obiek­tywną) możność ich wypełnienia.Spełnienie pierwszego z tych

PRETENSJE DO PRACOWNIKA

Nie można by mieć np. pretensji do pracownika odpowiedzialnego za stan dróg, gdyby z czyjejkolwiek winy istniały wa­runki uniemożliwiające mu, mimo dostatecznych starań z jego strony, otrzymanie na czas niezbędnych tworzyw i siły roboczej.Z drugiej strony osoba odpowiedzialna za coś

W GRANICACH MOŻLIWOŚCI

Jest ono ] jednak stopniowalne i maleje w miarę wzrostu zarówno szczegóło­wości instrukcji (5.3.1.), jak i dotkliwości sankcji za ich nieprze­strzeganie — aż do punktu, w którym spada prawie do zera (przy I bardzo szczegółowo zaprogramowanych instrukcjach, do których j

GOSPODARKA FINANSOWA

W minionym dziesięcioleciu myśl ta została przez wielu auto­rów zakwestionowana i określona jako „mit organizacyjny” (2.2.4.) — por. szczególnie [Simon… 1959b, s. 286 i nast.]. Wątpli­wości te wynikły, jak sądzę, z nie dość precyzyjnego sformuło­wania samej tezy, mianowicie z pominięcia

PRAWIDŁOWA ORGANIZACJA

Ale przecież wykonanie merytorycznych zadań poszczególnych jednostek orga­nizacyjnych zależy m. in. od przydziału zasobów finansowych. Nie można więc czynić ich odpowiedzialnymi za wykonanie za­dań przekraczających przydzielone im zasoby.Wątpliwości te upadają, gdy do sformułowanej wyżej tezy wprowadzimy zastrzeżenie, że każdy odpowiada

OBOWIĄZEK KIEROWNIKA

Obowiązkiem kierownika każdej jednostki organizacyjnej w danym jej przedziale jest doprowadzić do wykonania jej zadań (5.1.3.). Oczywiście nie jest on — poza jednoosobowymi jednostka­mi organizacyjnymi — w stanie osobiście wykonać wszystkich czynności koniecznych do spełnienia tego obowiązku. Musi więc mieć

CENTRALIZACJA

Ciąży na nim także nadal, jeśli ma rzeczywistą możność współdecydoumnia w tych sprawach, pełna odpowiedzialność za wybór swych podwładnych i za właściwe określenie zakresu obowiązków przekazanych danemu podwład­nemu — por. [Zieleniewski 1967a, s. 477—492]. Jak w wielu innych dziedzinach, tak też